Stowarzyszenie zostało powołane w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele poprzez upowszechnianie zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w 1978 r., Europejskiej Konwencji  Ochrony Zwierząt Towarzyszących ogłoszonej w Strasburgu, w 1987 r., Ustawie o ochronie zwierząt z 1997 r. oraz nadzór nad ich przestrzeganiem i aktywne uczestniczenie w ochronie zwierząt.

Do zadań Inspektorów i Wolontariuszy stowarzyszenia należy:

 1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie o ochronie zwierząt oraz przepisach wykonawczych do Ustawy.
 2. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w tworzeniu prawa oraz wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę zwierząt.
 3. Podejmowanie działań dotyczących zwalczania wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami.
 4. Krzewienie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.
 5. Współpraca w zakresie realizacji zadań Inspektorskich z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
 6. Kontrola warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, handlu, transporcie oraz w wszystkich innych miejscach, gdzie przetrzymywane są zwierzęta.
 7. Podejmowanie interwencji w miejscach, w których zachodzi podejrzenie nieprzestrzegania praw zwierząt.
 8. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli warunków życia oraz poziomu dobrostanu zwierząt, przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych.
 9. Ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku, wspólne z Policją , Strażą Miejską oraz innymi uprawnionymi instytucjami i organizacjami.
 10. Kierowanie wniosków do organów ścigania organów wymiaru sprawiedliwości zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.
 11. Udział w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości, reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego.
 12. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla Inspektoratów, Wolontariuszy oraz innych specjalistycznych szkoleń dla osób działających w organizacjach współpracujących ze stowarzyszeniem.
 13. Opiniowanie aktów prawnych związanych ze zwierzętami.
 14. Występowanie z inicjatywą ustawodawczą w zakresie przepisów dotyczących praw zwierząt, współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
 15. Prowadzenie działalności edukacyjnej.
 16. Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego traktowania zwierząt.
 17. Organizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych, szkoleń, odczytów i konferencji związanych z ekologią oraz ochrona praw zwierząt.
 18. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji państwowej w zakresie realizacji ich obowiązków ustawowych wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw.
 19. Realizacja programów zapobiegających bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez sterylizację, kastrację oraz wspieranie adopcji zwierząt.
 20. Realizacja programów identyfikacji i rejestracji zwierząt.
 21. Podejmowanie działań innych niż wymienione w ust. 1 – 21, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.